Cookiepolitik for SAAB-klubben

1. Ejeroplysninger
  SAAB-klubben
Johs. Buchholtz Vej 17
7600 Struer
Email: formand@saabklubben.dk

2. Cookies
  Denne hjemmeside anvender cookies i forbindelse med sidens tekniske funktionalitet og opsamler IP-adresser og hvilke sider, der besøges til statistik. Formålet er at indsamle statistik omkring brugen af hjemmesiden. En IP-adresse er et tal, som ikke indeholder personspecifik information om brugeren.

En cookie er en lille tekstfil, der lagres i din browser for at kunne genkende din computer, så længe du besøger vor hjemmeside. Der bliver ikke gemt personlige oplysninger i vores cookie, og den kan ikke indeholde virus.

2.1 Så lang tid opbevares cookies
  Cookies gemmes i 30 dage efter dit besøg på hjemmesiden.

2.2 Sådan sletter du cookie
  Se vejledning her: https://erhvervsstyrelsen.dk/saadan-undgaar-du-cookies.

2.3 hvordan undgår jeg cookies?
  Hvis du ikke ønsker at modtage cookies, kan du blokere dem. Se vejledning her: https://erhvervsstyrelsen.dk/saadan-undgaar-du-cookies.

Dette kan betyde, at du ikke kan anvende dele af hjemmesiden eller at de vises forkert.

2.4 Hvad cookies bruges til på vores hjemmeside
  Cookies anvendes til styring af login og/eller til de data du indtaster i formularer på hjemmesiden. Samt til statistik over trafik på hjemmesiden.

2.5 Tredjeparts-cookies
  Der anvendes ikke tredjeparts cookies på vores sider.

3. Brug af personoplysninger
  Vi indsamler ingen personoplysninger, uden at du selv har givet os disse oplysninger via vores formularer via hjemmesiden eller på anden måde. Personoplysninger gives ikke videre til tredjepart.

3.1 Beskyttelse af personoplysninger
  Se vores privatlivspolitik her neden for.
Privatlivspolitik for SAAB-klubben

Dato for seneste ændring i privatlivspolitikken: 2019-05-20

SAAB-klubben’s dataansvar
  SAAB-klubben er dataansvarlig, og vi skal sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik.
Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser.
Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige:
 
Kontaktperson: Jens Meier Bro
Adresse: Johs. Buchholtz Vej 17, 7600 Struer
Telefonnr.: 97 85 54 08
Mail: formand@saabklubben.dk
Website: www.SAAB-klubben.dk

Behandling af personoplysninger
  Vi behandler følgende personoplysninger:
 1. Oplysninger om medlemmer:
  • Almindelige personoplysninger som navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, bilmodel og årgang.
Her indsamler vi oplysninger fra
  Normalt får vi oplysningerne fra dig. I nogle tilfælde indhentes/modtages oplysningerne fra andre kilder.

Klubbens formål med behandling af dine personoplysninger
  Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund.
Lovlige grunde til behandling er særligt:
 • Klubbens berettigede (legitime) interesser i at behandle dine oplysninger.
 • At det er nødvendigt for at opfylde en kontrakt/aftale med dig.
 • Behandling efter lovkrav
 • Behandling med samtykke
  Formålene:
 1. Formål med behandling af oplysninger om medlemmer:
  • Klubbens drift, herunder opkrævning af kontingent samt daglig drift og håndtering af klubben.
  • Som led i foreningens aktiviteter, herunder planlægning, gennemførelse og opfølgning af projekter og træf.
  • Opfyldelse af lovkrav.

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser
  I det omfang vi behandler dine oplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen, vil denne behandling udelukkende være motiveret af berettigede (legitime) interesser som:
 • Håndtering af dine rettigheder som medlem i henhold til vedtægterne m.v., herunder i forhold til generalforsamlinger.
 • Opfyldelse af pligter, herunder opkrævning og betaling af kontingent m.v.
 • Afholdelse af sociale arrangementer samt andre aktiviteter.
 • Brug af situationsbilleder taget i klubben, der viser en konkret aktivitet eller situation.
 • Af praktiske og administrative hensyn samt med henblik på forældelsesreglerne opbevarer vi dine oplysninger også i en periode efter din udtræden af foreningen.
Samtykke
  Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til et eller flere af de formål, der ikke er beskrevet ovenfor.
Såfremt vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykket, og du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage ved at give os besked herom.

Videregivelse af dine personoplysninger
  I forbindelse med drift og administration af klubben kan der ske videregivelse af oplysninger til samarbejdspartnere.
Vi videregiver ikke personoplysninger til tredjepart udover ovennævnte uden dit samtykke.

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger
  Vi opbevarer dine personoplysninger i en periode fra medlemskabets ophør og i overensstemmelse med følgende kriterier:
Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine oplysninger i op til 1 år efter udløbet af det regnskabsår, hvor du er udtrådt af klubben.

Dine rettigheder
  Du har en række særlige rettigheder, når vi behandler personoplysninger om dig:
 • Retten til at blive oplyst om behandlingen af data
 • Retten til indsigt i egne personoplysninger
 • Retten til berigtigelse (rettelse)
 • Retten til sletning
 • Retten til begrænsning af behandling
 • Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)
 • Retten til indsigelse
  Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.
Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.
Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Klage indgives til Datatilsynet.

Revidering af privatlivspolitikken
  Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden.
Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret.
Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores websted.